Общинска избирателна комисия Самоков


РЕШЕНИЕ
№ РЕШЕНИЕ № 223 - МИ
Самоков, 05.11.2023

ОТНОСНО: Сигнал за нарушение на чл. 94, ал.1 от ИК.

На 05.11.2023 г., в 07.02ч. е постъпил сигнал по телефона на ОИК, с информация, че печатът, който е предоставен на СИК 45  в запечатан плик в деня преди изборния ден- на 04.11.2023г., днес при отпечатването на плика се е оказало, че е с номер различен от номера на секцията, а именно печата е с номер завършващ на 33. Председателят на СИК 33 е уведомен своевременно, като той от своя страна е заявил, че при него в запечатания плик е бил печат с номер завършващ на 23. По телефона са проверени и няколко други СИК, като навсякъде се установява, че последните цифри на печата не съвпадат с номера на съответната секционна избирателна комисия.

Така, проверката на ОИК Самоков установи, че последните две цифри на печатите във всички СИК, не отговарят на последните две цифри на секциите. Този факт е станал известен на членовете на СИК, едва сега – при действията им по започване на изборния ден и след разпечатване на получените от Общинска администрация пликове, съдържащи печатите. Печатите са правоъгълни, с надпис на два реда, на горния ред надписа е: „ СИК МИ 2023”, на долния ред надписа е: „SFO3900_ _ „ като последните две позиции са нула и едноцифрено число или двуцифрено число” . Същевременно съгласно чл. 94, ал.1 от ИК, секционната избирателна комисия има печат, който съдържа наименованието и номера на съответната секционна избирателна комисия.

Членовете на ОИК Самоков считат, че изборният ден следва да започне с печатите, с които СИК разполагат към момента, като всички СИК извършат допълнително маркиране на получените печати и снемат образци на поне три отпечатъка от новите маркировки и незабавно да предоставят на ОИК преписи на протоколите за маркиране на печатите, заверени с надпис „Вярно с оригинала” и подпис на Председателя на съответната СИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и т.2 от Изборния кодекс, ОИК-Самоков                                               РЕШИ:

Указва на всички СИК на територията на Община Самоков, че изборният ден следва да започне с печатите, с които СИК разполагат към момента;

Всички СИК да извършат допълнително маркиране на получените печати и да снемат образци на поне три отпечатъка от новите маркировки и незабавно да предоставят на ОИК преписи на протоколите за маркиране на печатите, заверени с надпис „Вярно с оригинала” и подпис на Председателя на съответната СИК.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на всички СИК незабавно, да  публикува на интернет страницата на ОИК – Самоков и да се обяви на общодостъпното място – информационното табло на ОИК.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му, на основание чл. 88, ал. 1 от ИК.

Председател: Елена Димитрова Милушева

Секретар: Иванка Андреева Андреева

* Публикувано на 05.11.2023 в 15:00 часа

Календар

Решения

  • № Решение 239-МИ / 19.02.2024

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Йордан Станков Клещанов като кмет на кметство с. Рельово, общ. Самоков

  • № Решение 238-МИ / 17.02.2024

    относно: Разглеждане на писмо от ЦИК с техен изх. № МИ-15-180 от 15.02.2024 год. изпратен по компетентност сигнал с вх. № МИ-22-18 от 14.02.2024 год.

  • № Решение 237-МИ / 12.02.2024

    относно: Разглеждане на писмо от ЦИК с техен изх. № МИ-15-157 от 07.02.2024 год. изпратен по компетентност сигнал с вх. № МИ-22-8 от 05.02.2024 год. и изпратен по компетентност сигнал от Министерски съвет с изх. № 223 от 12.02.2024 г.

всички решения