Общинска избирателна комисия Самоков


РЕШЕНИЕ
№ РЕШЕНИЕ 233-МИ
Самоков, 06.11.2023

ОТНОСНО: Непредставени изборни книжа на ПСИК 67

Съгласно Заповед № 01-2034/04.10.2023г. на изпълняващия длъжността Кмет, на територията на Община Самоков са образувани три подвижни СИК, от които ПСИК 67 с територия включваща 6 населени места, в които има избор на кметове, включително и с. Ковачевци.

В пет от тези населени места е имало избиратели включени в избирателния списък на ПСИК, с изключение на с. Ковачевци.

ОИК Самоков е приела протокол за избор на кмет на кметство в с. Ковачевци от ПСИК 67 неподписан и с неудовлетворени контроли.

След предаване на изборните книжа от ОИК в ЦИК е съставен ПРИЕМО- ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ с който е върнат 1 бр. секционен протокол за СИК 67 за избор на кмет на кметство в с. Ковачевци за попълване по указания в ИК начин.

От всички членове на ПСИК 67 бяха получени писмени сведения относно причината за непопълване на протокола в изборния ден. Сведение се получи и от гл. експерт ГРОА в Община Самоков. Установи се, че от Общинска администрация Самоков не е бил изготвян избирателен списък на избирателите от с. Ковачевци поради оттегляне на всички подадените заявления, два дни преди изборния ден. По тази причина на ПСИК не е бил и предоставен за попълване екземпляр от протокол Приложение 102- МИ-х. ОИК Самоков не е била уведомена за горното, за да предприеме действия по закриване на този елемент – ПСИК с териториален обхват за избор на кмет на кметство в с. Ковачевци от  номенклатурата на Информационно обслужване АД.

При така установената фактическа обстановка, ОИК Самоков  единодушно                       

                                                                         

Р Е Ш И:

ПСИК 67 не следва да попълва и подписва протокол Приложение 102- МИ-х.  

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.88 от ИК в срок до три дни от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Решението се обявява на информационното табло и се  публикува на интернет страницата на Общинска избирателна комисия – Самоков.

Председател: Елена Димитрова Милушева

Секретар: Иванка Андреева Андреева

Председател: Елена Димитрова Милушева

Секретар: Иванка Андреева Андреева

* Публикувано на 06.11.2023 в 04:53 часа

Календар

Решения

всички решения